Hệ thống SPA bán lẻ

Hệ thống POS dùng trogn SPA và các thẩm mỹ viện. Hệ thống điểm bán hàng bao gồm quản lý thẩm mỹ viện, quản lý cuộc hẹn, lên lịch hẹn, và các công việc quản lý quan hệ khách hàng. Hệ thống hỗ trợ SPA/ gói điều trị.

Cuộc hẹn

 • Lên lịch hẹn ở bất kỳ địa điểm nào
 • Lịch phục vụ tùy theo nhân viên và thời gian

Gói phục vụ

 • Chi tiết thẻ giá trị
 • Quá trình bổ sung thẻ giá trị
 • Quá trình sử dụng thẻ giá trị
 • Thay đổi thẻ giá trị – tiện ích

Báo cáo thẻ giá trị

 • Chi tiết thẻ giá trị
 • Quá trình sử dụng thẻ giá trị
 • Chi tiết nguồn gốc thẻ giá trị
 • Quá trình sử dụng thẻ giá trị
 • Chi tiết bổ sung thẻ giá trị
 • Quá trình bổ sung thẻ giá trị
 • Chi tiết thành viên thẻ giá trị
 • Quá trình thay đổi thẻ giá trị

Bảo mật

 • Nhóm người dùng
 • Kiểm soát người dùng
 • Phần quyền người dùng
 • Phân quyền người dùng cho điểm bán hàng

Báo cáo

 • Báo cáo tổng thể
 • Báo cáo kiểm kê hàng hóa
  • Bảng kê hàng trong kho
  • Tổng kết giá trị trong kho
  • Chi tiết giá trị trong kho
  • Báo cáo kho hết hàng
  • Bảng kiểm kê mã vạch
 • Báo cáo quá trình thay đổi giá
 • Báo cáo chương trinh khuyến mãi
 • Báo cáo bán hàng
  • Tổng thể và chi tiết bán hàng
  • Nhật ký hoàn vốn bán hàng
  • Máy bán hàng
  • Nhân viên bán hàng
  • Thu ngân
  • Bán hàng tính theo giờ
  • Bộ phận bán hàng thông minh
  • Nhãn hiệu bán hàng thông minh
  • Hàng mục bán hàng thông minh
  • Kiểm kê bán hàng thông minh
 • Báo cáo xuất / nhập kho
  • Nhật ký mua hàng
  • Nhật ký gửi trả hàng
  • Nhật ký hàng trả lại
  • Điều chỉnh kho hàng
  • Dịch chuyển kho
  • Báo cáo sự cố trong kho
  • Báo cáo GST
 • Báo cáo bảo mật
  • Báo cáo giấy phép sử dụng

Leave a reply